Metodika pro hodnocení adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb

Metodika pro hodnocení adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb7. 5. 2023

Odbor ochrany prostředí hl. m. Prahy si nechal pro hodnocení kvality a přínosu adaptačních opatření zpracovat dokument Metodika pro hodnocení adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb. Jejím cílem je poskytnout jednotný nástroj pro hodnocení opatření, která jsou v podmínkách hl. m. Prahy implementována jako tzv. adaptační. 

Metodika umožňuje posoudit přínos navržených opatření, ale dle potřeb města také v rámci velkého počtu uvažovaných opatření prioritizovat jejich uplatňování dle místních potřeb a očekávaných pozitivních dopadů pro konkrétní lokalitu. 

Výběr adaptačních opatření v rámci metodiky zahrnuje nejčastěji plánovaná a realizovaná opatření v podmínkách hl. m. Prahy. Vychází zejména z Adaptační strategie hl. m. Prahy, dostupných katalogů adaptačních opatření a předchozích zkušeností autorů. Jedná se o opatření postihující obě základní kategorie typů projektů – jednak prvky tzv. modrozelené infrastruktury, tzn. opatření, která využívají přínosů a užitků přírodě blízkých; tak i prvky tzv. šedé infrastruktury, tzn. opatření, která jsou primárně založena na využití technických prvků. Pro účely metodiky byla vybraná opatření kategorizována do 20 hlavních skupin, resp. karet. Celkem je tak zahrnuto okolo 55 dílčích opatření, respektive jejich typových variant, která do předmětných kategorií spadají. 

Konkrétní postup hodnocení adaptačních opatření a jejich přínosu v podobě ekosystémových služeb a užitků je založen na využití metody tzv. multikriteriální analýzy. Míra poskytování daného užitku (ekosystémové služby) je odvozena z naplnění určitých podmínek a hodnocena na škále 0, 1, 2 a 3. Hodnotitel volí hodnocení 0–3 podle toho, do jaké míry opatření splňuje klíčová kritéria, která byla pro zvolenou úroveň 0–3 nastavena. Jedná se např. o technické parametry daného opatření (sklon střechy, výše substrátu apod.) nebo lokální podmínky (které v sobě zahrnují např. napojení pozemku na kanalizaci, podmínky využívání opatření, míru hlukové zátěže v lokalitě, množství zeleně, vody nebo dalších opatřen v okolí). Výstupem metodiky je bodové hodnocení jednotlivých posuzovaných opatření podle míry poskytování dílčích přínosů v podobě ekosystémových služeb a užitků. Výstup může pomoci například v rámci komunikace daných opatření a jejich přínosů vůči široké veřejnosti.

Na tento dokument se podívejte ZDE.

Sledujte nás i na našich sociálních sítích a nic Vám neuteče :-)