Přeměna mateřské školy Pastelka na klimaticky odolnější budovu

Přeměna mateřské školy Pastelka na klimaticky odolnější budovu  12. 5. 2023

Součástí Zásobníku projektů Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu je i již dokončený projekt s názvem Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12.

V roce 2020 nechal Odbor ochrany prostředí MHMP v rámci plnění cílů adaptační strategie na změnu klimatu zpracovat projektovou dokumentaci k adaptaci Mateřské školy Pastelka. Zpracování této dokumentace předcházelo vypracování Studie proveditelnosti adaptačních opatření na změnu klimatu, Energetický posudek a Průkaz energetické náročnosti MŠ Pastelka. Magistrát hl. m. Prahy tímto krokem podpořil pilotní projekt adaptace stávajících školských zařízení na změnu klimatu. Na tento krok poté navázalo vypracování podrobné Metodiky adaptace školských staveb na změnu klimatu v Praze, určené ředitelům a zřizovatelům škol na území hl. m. Prahy (ke stažení v sekci Metodiky).

Původní rozpočet na akci byl ve výši zhruba 20 mil. Kč. MČ Praha 12 po dohodě s Odborem ochrany prostředí MHMP podala žádost o dotaci do Operačního programu životní prostředí s představou spolufinancování hl. m. Prahou ve výši 6,3 mil. Kč, stejnou částku měla v plánu získat z prostředků Výzvy OPŽP v prioritní ose 5: Energetické úspory (specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie), zbytek nákladů měl tvořit rozpočet MČ.  Projekt podmínky uvedeného finančního programu OPŽP splnil, ale v první fázi zůstal kvůli vyčerpané alokaci tzv. pod čarou.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na podzim roku 2020 skutečně schválilo žádost MČ Praha 12 o poskytnutí dotace na realizaci adaptace uvedené mateřské školy, a získal dotační smlouvu, byť rozpočet projektu se později vyšplhal v důsledku inflace a nejrůznějších zdržení na 31 mil. Kč. Finálně projekt obdržel z podpory hl. města 23,7 mil. Kč, dotační podporu OPŽP a navíc z fondu na spolufinancování projektů, které získaly dotaci z EU a byly postiženy inflací, dalších 6,1 mil. Kč.

Předmětem veřejné zakázky, která byla v rámci podpory projektu na OCP MHMP vypsána, bylo zpracování projektové dokumentace pro školské zařízení MŠ Pastelka (Platónova 3288/28, Praha), byla příprava zadání realizace stavby, provedení veškerých potřebných průzkumů a zpracování podkladů projektové dokumentace pro stavební řízení, projednání PD s příslušnými dotčenými orgány státní správy (DOSS) a obstarávání jejich stanovisek, projednání územního rozhodnutí, vyřízení stavebního povolení. Dále zpracování zadávací dokumentace pro samotné provedení stavby, položkového rozpočtu a harmonogramu stavby, a zejména vyřízení žádosti o dotaci na realizaci opatření do Operačního programu životního prostředí (OPŽP), v prioritní ose 5.

Během letních měsíců proběhly práce, které nemohou probíhat za provozu školky. Délka stavebních prací byla ovlivněna i přítomností azbestu ve střešních materiálech. Budova získala mimo jiné novou a zateplenou střechu i fasádu, nová okna, venkovní zastínění, řízené větrání se zpětným získáváním tepla. Byla upravena otopná soustava a vyměněno osvětlení. Hospodárné využívání dešťové vody umožňuje akumulační nádrž, která slouží k zalévání zahrady. Celkový chod školky byla narušen po dobu nejnutnějších prací v podzimních měsících roku 2022, kdy byly finalizovány práce, ale věříme, že nový vzhled, ale zejména funkčnost školky, tuto nepohodlnost dětem i jejich rodičům bohatě vynahrazují.

Pojďme se ještě podívat na pár fotek před a po realizaci projektu:Akce je pilotním projektem hl. m. Prahy v rámci plnění závazků, vyplývajících z Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 a též pilotním projektem spolupráce hlavního města a městské části v oblasti renovací školských objektů směrem k aplikaci adaptačních opatření na změnu klimatu.ci adaptačních opatření na změnu klimatu.

Tereza Líbová