Jak se zapojit?

Hlavní město Praha se přijetím klimatického závazku zařadilo mezi další světové metropole, které chtějí svým ohleduplným přístupem k životnímu prostředí snížit emise CO2 do roku 2030 o 45 %. Součástí závazku je také vypracování dílčích strategií rozvoje v oblastech čisté energetiky, udržitelné mobility, cirkulární ekonomiky i adaptačních opatřeních, jež by měly postupně transformovat Prahu v ekologicky přátelskou metropoli, atraktivní pro život.

Ilustrační obrázek

Praha patří k nejkrásnějším městům na světě. Žije zde půl druhého milionu obyvatel a ročně ji navštíví přes osm milionů turistů z celého světa. Aby i nadále vzkvétala, je potřeba o ni pečovat směrem ke klimaticky odpovědnému přístupu.  Tato odpovědnost ale neleží pouze na bedrech vedení metropole. Vyžaduje velké úsilí a zapojení všech – městských částí, organizací, živnostníků, domácností i občanů.

Chci se zapojit jako jednotlivec nebo domácnost

Začít by měl každý především u sebe. I dílčí, jednoduchá změna způsobu myšlení totiž může výrazně pomoci zmírnit dopad klimatické změny. Ať už se rozhodnete pro třídění odpadu, kompostování nebo podpoříte lokální výrobce, každý malý krok pro jednotlivce může v budoucnu představovat ekologický skok pro lidstvo. Svým odpovědným chováním zároveň inspirujete další občany ve svém blízkém okolí. Společnými silami to zvládneme!

Energetika

Spotřeba elektřiny a tepla tvoří v pražských domácnostech podstatnou část energie, jejíž spotřebu bychom se v budoucnu mohli pokusit významně snížit. S touto ambicí přichází hlavní město, které se v rámci klimatického plánu rozhodlo založit Pražské společenství obnovitelné energie, do něhož se mohou zapojit i aktivní občané Prahy. Dále chce mj. hl. m. Praha rozvíjet komplexní projekty úspor energie. Občané, či domácnosti se mohou zapojit přistoupením k Pražskému společenství obnovitelné energie, kdy toto společenství nabídne technickou a odbornou pomoc s přípravou projektů využití obnovitelných zdrojů, či úspor energie pro bytové, či rodinné domy (prvotní zhodnocení, odhad investice, pomoc se získáním externích finančních zdrojů, či s případným dozorem nad celkovou investicí)  a dalšími opatřeními, které ve finále umožní, že Pražené tak budou moci využívat obnovitelnou a levnější energii, např. díky sníženým distribučním poplatkům.  

Udržitelná mobilita

Ambicí klimatického plánu je motivovat občany k intenzivnějšímu využívání nemotorové a veřejné dopravy, a zároveň informovat o možnostech přechodu na nízko a bezemisní formy soukromé automobilové dopravy. Zapojit se tak mohou všichni, kdo se rozhodnou zařadit do svého běžného cestování po metropoli více pěších tras, sdílených kol i další formy alternativních způsobů přepravy, jež se stanou předpokladem k úspěchu snížení škodlivých látek v našem okolí.  Nejedná se jen o CO2, ale i emise jemného polétavého prachu, který v sobě obsahuje oxidy dusíku, nebo aromatické uhlovodíky. Pokud se obyvatelé hlavního města Prahy přikloní k využívání elektromobility, pomohou městu snížit uhlíkovou stopu o dalších 0,5 mil. tun CO2 ročně, a to je velké množství.

Zóny placeného stání mohou do budoucna pozitivně ovlivnit zelený vývoj hlavní české metropole. Je na občanech, aby se rozhodli, zda je nezbytně nutné pohybovat se po centru města autem. Placené parkovací zóny se v následujících letech plánují rozšiřovat do dalších městských částí. Cílem Prahy je naučit obyvatele využívat na krátké vzdáleností alternativní možnosti přepravy především nízko a bezemisní. Proto jsou v tomto systému zvýhodněni řidiči elektromobilů a hybridních automobilů.

Cirkulární ekonomika

Nejlepší odpad je ten, co nikdy nevznikne, a proto je důležité hledat cesty, jak věci opravovat, znovuvyužívat, vyměňovat nebo nakupovat z druhé ruky a následně perfektně třídit a recyklovat. Naplnění pražské vize budoucnosti nebude možné, pokud se do něj nezapojí sami občané, a v oblasti cirkulární ekonomiky to platí dvojnásob. Proto metropole otevře re-use centrum, sběrné centrum, spolu se sítí re-use pointů, ve kterých dostanou nábytek, domácí spotřebiče nebo hračky možnost udělat opětovnou radost obyvatelům Prahy, kteří je potřebují. Zároveň půjde o novou formu vzdělání, která poskytne příležitost pro aktivní zapojení subjektů soukromého sektoru i jednotlivců do re-use projektů. Pod vedením odborníků se tak i budou moci jednotlivci aktivně zapojit do metodické i strategické pomoci v cestě za společným cílem.

Velký zájem u pražské veřejnosti vzbuzuje třídění gastroodpadu. Jeho recyklací totiž můžeme snížit celkový objem směsného komunálního odpadu až o 20 %. Gastroodpad zahrnuje biologicky rozložitelné odpady rostlinného i živočišného původu, jako jsou kosti, maso nebo potraviny s prošlou trvanlivostí, které není vhodné umisťovat do kontejnerů na bioodpad. Do třídění se nyní mohou zapojit obyvatelé z městských částí Prahy 4, 5, 6 a 7, kde se nádoby na bioodpad momentálně nachází. Podle odezvy se sběr v budoucnu rozšíří také do dalších městských lokalit.

Za úspěchem cirkulární ekonomiky se skrývá i aktivní přičinění firem, aktivních v metropoli. Vedení Prahy připravuje platformu Cirkulární Praha, která má za úkol dát prostor firmám pro zapojení do přechodu na cirkulární ekonomiku na dobrovolné bázi. Firmy tak dostanou možnost se inspirovat aktuálními plány či worskhopy, aktivně se zapojit do procesů města a pomoci spoluutvářet budoucnost Prahy.

Adaptační opatření

Metropole má na základě Akčního plánu výsadby stromů v letech 2018 - 2026 vysadit v Praze milion nově vysazených dřevin. Cílem projektu, který je součástí implementačního plánu k již hotové Adaptační strategii hl. m. Prahy, je též zajistit kvalitní výsadbu a následnou péči o stromy, propagovat pozitivní vliv stromů na kvalitu života a informovat obyvatele o přínosech stromů ve městě i v otevřené krajině. Do iniciativy se mohou zapojit developeři a vlastníci nemovitostí, s jejichž přičiněním může Praha být zelenější více i rychleji. Více se dozvíte na https://portalzp.praha.eu/file/3041371/Akcni_plan_vysadby_stromu_v_Praze_komplet.pdf

K životu v Praze, zejména v centrálních historických částech, neodmyslitelně patří též vnitrobloky. Cílem projektu a metodiky Živé vnitrobloky je motivovat občany i majitele domů k realizaci vlastních projektů zelených ploch, fasád, stínících prvků apod., jež zpříjemní život nejen obyvatelům vnitrobloků, ale zároveň rozzáří a zpříjemní široké centrum Prahy. Díky nové, nebo revitalizované zeleni dojde jak ke snížení uhlíkové stopy města, tak ke vzniku nových prostor, které mohou sloužit k aktivitám kulturního i společenského života. Více se dozvíte na https://adaptacepraha.cz/metodiky/

Adapterra Awards je ocenění, které mohou dostat obyvatelé za důmyslné nápady při pomoci adaptovat město na klimatické změny. Tento rok se konal v pořadí již třetí ročník této soutěže, pořádané Nadací Partnerství, jenž přinesl inspirativní uskutečněná řešení, která pomáhají zvládat dopady klimatické krize. V minulých letech uspěla například proměna předválečné budovy Odborářských svazů v první český nízkoenergetický hotel Mosaic house, který se, kromě mimořádného zeleného designu, prezentuje využíváním šedé vody i zpětného získávání tepla z odpadních vod. Z magistrátních projektů byl oceněn projekt ekologického zemědělství “Plužiny” Jednolitý lán půdy zde byl rozdělen ovocným stromořadím na menší podlouhlá políčka, na kterých se začaly střídat plodiny a kde se neužívá chemické ošetření ani hnojiva. Vypěstované plodiny po sklizni putují do zdejších mateřských, základních i středních škol, domovů pro seniory nebo dětských domovů. Pestřejší krajina, kterou stíní stromy, navíc láká místní k častým procházkám. Nápadů na projekty sesbírala nadace již desítky a další stále přicházejí. V roce 2021 se do soutěže přihlásilo více než stovka projektů. Přidat se může každý.  Více se dozvíte na https://www.adapterraawards.cz/cs/databaze

Občané se mohou dále zapojit do tvorby Komunitních zahrad. Jedná se většinou o plochy ve městě, používané k pěstování plodin, spravované komunitou lidí ze sousedství. Mají mnoho podob, od několika záhonů u domu přes celý upravený vnitroblok, pop up zahradu jen na sezonu, či velkou produkční zahradu zásobující potravinami nejen svoji komunitu ale i další lidi nebo firmy v okolí. Metodika založení Komunitních zahrad byla vytvořena rovněž v rámci magistrátního Implementačního plánu ke Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Více se dozvíte na https://adaptacepraha.cz/metodiky/

V současnosti připravujeme ve spolupráci s UCEEB ČVUT metodiku Adaptace školských zařízení na změnu klimatu. Zde mohou občané města čerpat znalosti o tom, jak snížit uhlíkovou stopu budovy školy či mateřské školky a jejich okolí, i o tom jak se aktivně zapojit do procesu tzv. participativního plánování renovace budov, hřišť a přilehlých ploch.  

V neposlední řadě poskytuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy každoroční Program grantové podpory  na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, který v posledních letech otevírá možnosti (spolu)finacování projektů adaptace města na změnu klimatu, a snížení energetické náročnosti objektů na území hl. m. Prahy. Více se odzvíte na https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html

Chceme se zapojit jako městská část

Energetika

Jednotlivé městské části mají významnou roli v celkovém plnění Klimatického plánu, jejich aktivní roli by mělo posílit i nově vzniklé oddělení energetického manažera Hl.m.Prahy, které bude aktivně zapojovat městské části do kapacitně větších projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů a zároveň v rámci svých možností poskytovat městským částem metodickou pomoc s činnostmi energetického managementu a přípravou investičních projektů tak, aby bylo při renovacích dosaženo maximálního efektu v podobě snížení emisí CO2.       

Adaptační opatření

Městské části Prahy se mohou zapojit zejména do vytváření každoročně aktualizovaného Živého zásobníku projektů Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024. Komunikace s městskými částmi hl. m. Prahy probíhá v současné době pomocí interní části webových stránek www.adaptacepraha.cz, a prostřednictvím e-mailové adresy  adaptace@praha.eu.  

Praha se snaží o výraznou podporu zvýšení počtu adaptačních opatření na městských budovách. V majetku hlavního města se v současnosti nachází vysoký počet budov, které by mohly být nositeli různých adaptačních opatření. To, že pro tyto účely využívány nejsou, identifikujeme jako příležitost k nápravě a do budoucna usilujeme o zvýšení jejich podílu nejméně o 5 % (v první fázi). Stejně tak se snažíme podporovat tvorbu adaptačních opatření na budovách v majetku městských částí, jednak za pomoci přímých investic, pro které sbíráme v rámci implementačního plánu podklady, a jednak pomocí vyhledávání externích finančních zdrojů (NPŽP, OPŽP, Norské fondy, Modernizační fond, aj.) a pomoci s projektovými žádostmi o externí financování.

Pro vyhodnocení úspěšnosti realizace adaptačních (a mitigačních) opatření, používá hl. m. Praha indikátorový nástroj Klimasken, který pomocí celé řady informací udává uhlíkový dopad jednotlivých lokalit a mapuje celkovou situaci na území hlavního města. Jeho užitečnost spočívá hlavně v jednoduchosti a přístupnosti. Výsledkem analýzy je tzv. klimatický štítek (města, či popříp. městské části) – jednoduchá a názorná infografika, která je vyhodnocením podílu subjektu na klimatické změně (v podobě emisí), a zároveň možnosti se jí přizpůsobit (adaptace).

Chceme se zapojit jako organizace nebo firma

Energetika

Vize vytvoření centrálního místa pro distribuci energie na úrovni města je zde. Založením Pražského společenství obnovitelné energie představuje hlavní město jedinečnou příležitost pro propojení světa veřejného sektoru se sektorem soukromým. Praha chce motivovat firmy, aby se zapojily do širší iniciativy specifického družstva, bude podpoří unikátní koncept fotovoltaiky a přinese revoluci obnovitelných zdrojů energie i na úroveň pražské metropole. Do iniciativy se může zapojit každý, kdo má chuť realizovat vlastní plány a projekty a přispět tak k snížení emisí CO2.

Cirkulární ekonomika

Nově vzniklá platforma Cirkulární Praha má přispět ke kultivaci prostředí, ve kterém bude spolupráce veřejného sektoru se soukromým nejen možná, nýbrž i vysoce žádaná. Právě zde očekáváme spolupráci právě s obchodními společnostmi, organizacemi i firmami, které se aktivně zapojí a představí nové návrhy díky kterým se z Prahy stane metropole postavena na udržitelných základech. Každá firma tento potenciál má, a v zájmu Prahy je nejen tuto příležitost nepromarnit, naopak na ni aktivně upozornit a v případě tápání i pomoci nasměrovat k zamýšleným výsledkům.

Adaptační opatření

Klimasken bude vhodným nástrojem také pro řadu firem, které si přejí znát svou uhlíkovou stopu a svým udržitelným přístupem se ji pokusit za pomocí vedení hlavního města ještě snížit. Proto i soukromé organizace a další firmy mohou požádat o zjištění svého klimatického štítku, který jim na základě dat a informací ukáže vhodná opatření právě pro ně. Jedinou překážkou je přitom jednoduchá registrace a vyplnění krátkého dotazníku.