Financování projektů

Ilustrační obrázek

Osobně si myslím, že základem úspěšné politiky ochrany klimatu na městské úrovni je vlastní finanční příspěvek subjektu, který má takové kroky prosazovat. Na druhou stranu je logické, že budeme usilovat o zapojení do všech dotačních i jiných programů, do kterých se Praha bude moci zapojit. Za výrazný úspěch považujeme zařazení našeho města do Modernizačního fondu. Podnikáme veškeré kroky, aby projekty postupovaly rychle a bez zbytečných zádrhelů a zároveň byly připraveny s maximálním efektem v podobě snížení provozních výdajů, či snížení emisí CO2.

Vzhledem k rozsahu plánovaných projektů je evidentní, že jejich finanční náročnost bude značná. Přesto věříme, že jde o investici do společné budoucnosti, která se nám mnohonásobně vrátí z hlediska kvalitnějšího městského života pro generace stávající i budoucí. Pro úspěšnou realizaci chceme využít vícezdrojového financování, a to jak z vlastních rozpočtových kapitol Magistrátu hl. m. Prahy, tak možností na úrovni státní finanční podpory i zapojení do mezinárodních projektů. Je nutné upozornit, že významná část navrhovaných projektů, především z oblasti energetiky mají při zapojení vhodných externích zdrojů dobré ekonomické parametry.

Graf: Předjímaný průběh plnění Klimatického plánu z pohledu investičních nákladů a způsobu jejich krytí Infografika 1 Infografika 1

Dotační tituly

Klimatický plán je navržen současně tak, aby se podařilo co největší část počátečních nákladů kofinancovat za pomoci národních a evropských programů podpory, které budou dostupné v příštích 10 letech. Jedná se především o následující podpůrné programy:

Cíle Klimatického plánu hl. m. Prahy jsou plně v souladu s proklamovanou politikou současné Evropské komise Ursuly von der Leyenové a jejího programu Zelená dohoda pro Evropu. V jejím rámci usiluje stávající administrativa o vytvoření uhlíkově neutrálního kontinentu. S tím souvisí i možnost využívat zbrusu nových finančních nástrojů. Nejperspektivněji působí možnosti, které pražské klimatické snaze nabízí Modernizační fond.

Modernizační fond je finanční nástroj, který je zřizován v deseti členských zemích Evropské unie. Každá z členských zemích by se na něm měla podílet 2 procenty z výnosů z celkového množství emisních i jiných povolenek. Celkový rozpočet Modernizačního fondu tak může při ceně povolenky 30 EUR na jednu tunu emisí dosáhnout výše až 150 miliard korun, které mohou být do roku 2030 využity. V jeho rámci by pak Praha měla participovat na 8 dílčích programech, a to konkrétně v programu Modernizace soustav zásobování tepelnou energií, Nové obnovitelné zdroje v energetice, Zlepšení energetické účinnosti v podnikání, Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru, Modernizace veřejné dopravy, Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře, Komunitní energetika a Modernizace soustav veřejného osvětlení.

Mezi další evropské nástroje, ze kterých Praha plánuje čerpat prostředky na naplňování klimatického závazku, patří Inovační fond Evropské komise, ze kterého lze čerpat až 60 %nákladů na velké projekty, které zahrnují průlomové inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií. Stejně tak se počítá se zapojením do evropského programu ELENA (program Evropské investiční banky), ze kterého lze čerpat až 90% nevratné dotace na přípravné fáze projektů energetických úspor a instalace obnovitelných zdrojů energie. Dalšími potenciálními zdrojovými programy je například CEF – Nástroj pro propojení Evropy – či Fond na podporu obnovy a odolnosti, ve kterém ČR disponuje celkově 182,1 miliardami korun v podobě grantů. Možností je i dodatečná půjčka od Evropské unie až ve výši 400 miliard korun. Praha se nově zapojuje i do projektů financovaných z prestižního evropského programu HORIZON 2020, konkrétně se jedná o projekt SCORE zaměřený na rozvoj energetických komunit, tedy jednoho z prioritních projektů Klimatického plánu.

Další zdroje budou pocházet z programů spravovaných na národní úrovni – jde například o zdroje čerpané z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2), Operačního programu Doprava (OPD), nebo programu Nová Zelená úsporám.

Předpokládané příjmy a náklady

Z výše uvedených dotačních titulů bude možné za celé období let 2021 až 2030 na realizaci opatření, které Klimatický plán navrhuje na majetku města a městských společností, získat 40 až 60 mld. Kč.

Celkové náklady Klimatického plánu jsou kalkulovány ve výši cca 230 mld. Kč, z toho finance požadované z rozpočtu HMP a městských společností jsou kalkulovány ve výši cca 55  mld. Kč, tj. cca 5,5 mld. Kč/rok.

Oproti tomu Klimatický plán navrhuje opatření, která mají potenciál na majetku města a městských společností uspořit cca 2,2 mld. Kč/rok po dobu následujících 15-20 let. V součtu tak čisté náklady Klimatického plánu (náklady očištěné o snížení provozních výdajů) požadované z rozpočtu HMP činí 11–22 mld. Kč, tj. 1,1 - 2,2 mld. Kč/rok (nutno poznamenat, že takto specifikované výdaje nejsou pouze novými výdaji, ale zahrnují již opatření, která by se do r. 2030 na každý pád realizovala – např. renovace a modernizace majetku a budov ve správě města, na což hl. m. Praha každoročně vynaloží 7,5 % -15% ročních kapitálových výdajů). 

S ohledem na současnou ekonomickou situaci proto Klimatický plán navrhuje zaměřit se v první fázi (do 31. 12. 2022) důsledně na ta opatření, která mohou být z výše uvedených dotačních titulů podpořena (tzv. prioritní projekty) a která v sobě v maximální možné míře kombinují využití obnovitelných zdrojů, úspor energie a adaptačních opatření, včetně financování třetí stranou.

Graf: Procentuální členění přínosů ve formě úspor CO2 Infografika 2 Infografika 2 Graf: Průměrné roční náklady na implementaci Klimatického plánu ze strany města, městských organizací a vytipovaných dotačních titulů Infografika 3 Infografika 3

Prioritní projekty a způsob jejich financování

 1. Zavedení systému energetického managementu
  • vlastní zdroje HMP
  • dotační programy kofinancující instalaci měřidel schopných vzdáleného odečtu
  • budoucí úspory provozních nákladů
  • hromadné zavedení inteligentních elektroměrů
 2. Výstavba bioplynové stanice pro energetické využití vytříděného biologicky rozložitelného odpadu pro výrobu biometanu
  • program OPŽP 2021 až 2027
  • bonus za vyrobený biometan
  • bankovní úvěr
 3. Využití nízkoteplotního potenciálu odpadního tepla z ÚČOV
  • Modernizační fond a jeho program č. 1 (HEAT)
  • Inovační fond Evropské komise.
  • bankovní úvěr
 4. Založení Pražského společenství obnovitelné energie včetně investice do instalace řádově stovek MWp instalovaného výkonu FVE
  • Modernizační fond a jeho program č. 2 (RES+)
  • program OPŽP 2014-2020 a jeho 146. výzva
  • bankovní úvěr
 5. Realizace komplexních energetických úspor na budovách veřejného sektoru a veřejné infrastruktury v majetku HMP
  • Modernizační fond a jeho program č. 7 (Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře)
  • budoucí provozní úspory
  • program OPŽP 2014-2020 a jeho 146. výzva
 6. Modernizace veřejného osvětlení a jeho rozšíření o veřejnou městskou dobíjecí infrastrukturu pro dobíjení elektromobilů
  • Modernizační fondu jeho program č. 9 (Modernizace soustav veřejného osvětlení)
 7. Nákup bezemisních vozidel náhradou za dieselové autobusy MHD v rozsahu až celkem 900 ks v rozpětí deseti let, včetně odpovídající infrastruktury
  • program IROP 2021-2027
  • Modernizační fond
  • Fond obnovy
 8. Nákup nízkoemisních a bezemisních nákladních vozidel Pražských služeb pro svoz odpadů a vytříděných druhotných surovin + plnicí a dobíjecí stanice
  • Modernizační fond
  • Fond obnovy