Klimatická partnerství

Ilustrační obrázek

„Klimatická partnerství jsou způsobem, jak čerpat nové poznatky a inspirace napříč Evropou. Uhlíkové neutrality docílíme rychleji díky vzájemné komunikaci a nepochybně také sdílením vlastních zkušeností na mezinárodní úrovni. V tomto směru neusilujeme pouze o partnerství s evropskými metropolemi, nýbrž i globálními společnostmi, které svým přístupem mohou také významně ke společnému cíli přispět. Klimatická spolupráce by totiž měla probíhat na všech úrovních.” FotoMartin Bursík, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima

Praha se přijetím klimatického závazku zařadila mezi globální společenství měst, zavazující se k naplňování Pařížské klimatické dohody. Z té vychází řada cílů, díky nimž by se z hlavního města České republiky měla stát do roku 2030 uhlíkově neutrální metropole. Ambiciózní plán odráží stoupající trend přesunu obyvatel do měst, o čemž svědčí také odhad Evropské unie, který počítá s podílem 85 procent obyvatel měst v roce 2050. A právě metropole jsou centry technologických inovací a dekarbonizačních strategií, a tedy i lídry v prosazování bezuhlíkové budoucnosti.

Přední iniciativy podporující klimatickou nezávislost

Existuje celá řada iniciativ, které společnou vizi klimaticky odpovědných metropolí zastřešují. Mezi ty nejznámější patří:

 • Pakt starostů a primátorů, kde je zapojena rovněž Praha, je evropskou iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Svým působením se snaží vnést na úroveň městských samospráv zájem o zvýšení energetické efektivity, dlouhodobé využití obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí oxidu uhličitého. Dnes je do programu zapojeno již více než deset tisíc měst z 61 zemí, čítající 334 tisíc obyvatel.
 • C40 Cities je společná platforma, jež z původních čtyřiceti členů postupem času vyrostla ve spolupráci 97 světových velkoměst reprezentujících více než 700 milionů obyvatel, tedy zhruba jednu čtvrtinu celkové globální ekonomiky. C40 podporuje metropole v efektivní spolupráci, sdílení znalostí a řízení smysluplných, měřitelných a udržitelných opatření v oblasti změny klimatu. Mezi její evropské členy patří například Amsterdam, Barcelona, Berlín, Kodaň, Lisabon, Madrid, Paříž, Řím, Stockholm a další.
 • Race to Zero je koalice spojující 471 měst, 23 regionů, 1 675 podnikatelů, 85 zástupců velkých investorů a 569 univerzit. Pomocí své celosvětové kampaně se snaží přivést vedení společností, měst, regionů i investorů na cestu k uhlíkové nezávislosti. Iniciativa vznikla na celosvětové klimatické konferenci OSN v Chille a bude významným partnerem i v rámci jejího dalšího ročníku v listopadu 2021 ve skotském Glasgow.
 • CNCA (Aliance uhlíkově neutrálních měst) pochází z roku 2014 a momentálně sdružuje 19 předních světových měst od Berlína, Kodaně, Londýna až po Oslo. Díky vzájemné spolupráci a pomoci chtějí tyto a další přední světové metropole společnými silami snížit emise skleníkových plynů nejméně o 80 % do roku 2050 či ještě dříve.
 • Navržená mise: 100 klimaticky neutrálních měst do roku 2030 s a pro občany vzešla z iniciativy Evropské komise. Jde o radikálně novou cestu, která vychází z předpokladu, že dlouhodobé klimatické investice postupem času nahradí současné tradiční formy řízení měst. Výbor pro klimaticky neutrální a inteligentní města vytyčil jako misi dosažení klimatické neutrality ve 100 městech do roku 2030, po jejíž šlépějích by v budoucnu mohly kráčet i ostatní evropské metropole. Aktivní hybnou silou projektu se stanou obyvatelé měst, kteří se pomocí vlastních iniciativ mohou podílet na budování klimatické neutrality.

Navázání klimatického partnerství

Česká metropole intenzivně usiluje o navázání spolupráce s dalšími městy, jež sdílí stejnou ambici jako Praha. Díky společné platformě budou moci jednotlivé metropole navazovat neformální partnerství a stát se tak inspirací sami sobě navzájem pomocí nových nápadů, osvědčených postupů i již realizovaných aktivit. Na základě vzájemné komunikace a příležitostných setkávání dojde k postupné výměně zkušeností i k vedení expertního dialogu na všech úrovních – od autorů klimatických strategií, pracovníků odpovědných za jejich implementaci až přes politiky prosazující společnou vizi klimatické odpovědnosti. Zároveň je naším cílem aktivovat strategické partnerství s globálními korporacemi, jež mohou svým zelenějším přístupem zrychlit naplňování klimatického závazku.

Doposud byly vztahy v této oblasti navázány s předními metropolemi jako Berlín, Kodaň, Londýn, Vídeň a Tchaj-Pej. Výměna informací probíhá současně s vedeními měst V4, tedy Bratislavou, Budapeští i Varšavou. Nyní bude už jen záležet na ochotě a otevřenosti těchto metropolí k podniknutí konkrétních kroků. Skvělou příležitostí pro prohloubení dosavadních kontaktů nabídne také blížící se světová klimatická konference ve skotském Glasgow, kde bude prostor pro oslovení dalších potenciálních partnerů.

Osm podmínek pro uzavření klimatického partnerství Prahy s dalšími městy

 1. Města přijala klimatické závazky, které odpovídají doporučením zvláštní zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) z r. 2019
 2. Města se zavazují ke vzájemné podpoře v úsilí o naplnění klimatických závazků,
 3. Města jsou připravena vzájemně sdílet své politiky, strategie, zkušenosti, příklady nejlepší praxe a další atributy klimatické politiky formou spolupráce expertů, úředníků a politiků pomocí webinářů, workshopů a dalších chytrých online platforem
 4. Města vytvoří předpoklady pro tuto otevřenou partnerskou expertní výměnu informací a pro neformální konzultace na všech úrovních
 5. Města budou aktivně vytvářet příležitosti k společné účasti na klimatických projektech a programech
 6. Města se budou informovat o zapojení byznysu a dalších partnerů do jejich klimatického úsilí
 7. Města budou spolupracovat na klíčových klimatických summitech
 8. Klimatické partnerství bude bez nároků na rozpočty měst, vyjma pokrytí nákladů vlastních politiků, expertů a úředníků v souvislosti s jejich pracovními aktivitami